Prielom – kresťanské centrum

 

Článok z - Spoločenstvo - Služba núdznym

Služba núdznym

 

Lebo toho nebude nikdy, aby nebolo núdzneho v zemi

Lebo toho nebude nikdy, aby nebolo núdzneho v zemi, preto ti ja prikazujem a hovorím: Doista otvoríš svoju ruku svojmu bratovi, svojmu chudobnému strápenému a svojmu núdznemu vo svojej zemi.  (5. Mojžišova 15:1)

V Božom slove ani poradie, ako sú veci menované nie je náhodné, a tak si myslíme, že aj my by sme sa mali v tomto poradí postarať o núdznych. Najprv zaopatriť núdznych, t.j. siroty, vdovy a chudobných – svojich bratov a sestry v našom zbore a ak nás Boh povedie mimo zboru, ukáže nám aj chudobných, strápených a núdznych v našej zemi, ktorí sú ďalší v poradí.

Veríme, že nikomu z nás nie sú núdzni ľahostajní a že každý svojim spôsobom a podľa svojich možností koná v tejto oblasti. Preto zbierky, ktoré sa pre núdznych konajú každú nedeľu na zhromaždeniach nášho zboru určite nechcú zastaviť Vaše osobné žehnanie ľudí okolo Vás.

Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš.   (Kazateľ 11:1) 

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.  (Matúš 5:16 )

Je veľa požehnania v dávaní. Pavol v Skutkoch 20:35 hovorí ..., že tak musíme pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša; veď On povedal: Blahoslavenejšie je dávať, ako brať.    

V prípade, že by niekto chcel študovať podrobne, čo Boh všetko hovorí na tému „Siroty a vdovy, chudobní a utláčaní“, odporúčame knižku

Kto sa stará o siroty, vdovy, chudobných a utláčaných“    -   autor Derek Prince

V zbierkach pre núdznych je priestor aj pre osobné milodary. Ak dáte do zbierky milodar s priloženým menom komu je určený, tento milodar bude uvedenej osobe doručený. Takéto dávanie v skrytosti je biblické ( Kazateľ 11:1  Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš. ) a Boh prisľúbil, že ak dávame almužnu v skrytosti on nám odplatí zjavne ( Matúš 6:4  aby bola tvoja almužna v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, on ti odplatí zjavne. ).

Dávanie v skrytosti ochraňuje naše srdcia a vzájomné vzťahy.

Ak máte na túto tému postrehy, rady a pripomienky napíšte nám, radi si ich prečítame. 

Účet na podporu a pomoc sirotám, vdovám a chudobným: 

2620844289 / 1100

Pri dare pre núdznych použite variabilný symbol    777