Prielom – kresťanské centrum

 

Článok z - Spoločenstvo - Mládež

Dorast

Dorastenci sú mladí ľudia, ktorí o pár rokov dovŕšia 18 rokov, a preto je nesmierne dôležité venovať sa im po všetkých stránkach - od praktických vecí, problémov v škole, cez otázky dospievania, až po akékoľvek problémy, ktorým musia čeliť oni alebo ľudia okolo nich.

Vízia pre dorast je:
- aby poznali Otcovu lásku,
- aby Kristus prebýval vierou v ich srdci,
- a aby skrze Ducha Svätého mocne zosilneli na vnútornom človeku.
Bežnou súčasťou aktivít dorastu je vyučovanie Božieho slova, modlitba, používanie darov Ducha Svätého a rozvíjanie ďalších oblastí, cez ktoré sa učia starať sa o seba navzájom.

List Efezským 3: 14-21
14 Preto kľakám na kolená pred Otcom, 15 po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; 16 aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; 17 aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, 18 aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, 19 a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. 20 Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, 21 Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až naveky vekov. Amen.