Prielom – kresťanské centrum

 

Článok z - Sme - Čomu veríme?

Čomu veríme

Veríme, že Biblia je živým a inšpirovaným Božím Slovom, ktoré je jediným a dostatočným zdrojom poznania Boha a Jeho vôle pre človeka.

Veríme v osobný, nesprostredkovaný vzťah so živým Bohom skrze Jeho Syna, Ježiša Krista.

Naša prax vychádza z tradície reformácie (Jedine Písmo, Jedine milosť, Jedine viera), ktorá za históriu pokračovala a prebieha až dodnes – čerpáme z tradície letničného hnutia, charizmatickej obnovy, hnutia viery, apoštolsko-prorockej reformácie.

Považujeme sa za súčasť celosvetového Tela Kristovho bez postojov elitárstva s potrebou vzťahu a spolupráce s kresťanmi v iných spoločenstvách.